<
  SEZNAM PTÁKŮ ČR 2024    
  podle Faunistické komise ČSO    
 

Zahrnuty jsou druhy uznané Faunistickou komisí České společnosti ornitologické (dále jen FK ČSO) pro ČR podle stavu k 31.12.2022, kategorie výskytu A, B a C (sloupec A). Upraveno na základě rozhodnutí FK ČSO ze dne 1.4.2022 (viz http://fkcso.cz/fk/). Doplněny byly dva druhy nově zjištěné v ČR během roku 2021 (kulík pacifický a skřivánek krátkoprstý) a dva druhy zjištěné v ČR v roce 2023 (buřníček žlutonohý a orlosup bradatý), uznání Oceanites oceanicus ještě podléhá schválení ve FK ČSO. Podrobnosti o výskytu druhů a aktuální stav - viz web FK ČSO: http://fkcso.cz/fk/ptacicr.html, kde jsou také podrobně vysvětleny jednotlivé kategorie podle AERC TAC (Association of European Records and Rarities Committees).
 

Seznam druhů, jejich vědecká a anglická jména, jakož i pořadí v systému jsou podle IOC World Bird List, version 14.1 (Gill et al. 2024), který kromě Názvoslovné komise ČSO používá také FK ČSO. Ve sloupci G jsou doplněny alternativní vědecké názvy podle HBW and BirdLife International Checklist of the Birds of the World (HBW & BirdLife International 2023), The eBird/Clements Checklist of Birds of the World (Clements et al. 2023) a The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World (Dickinson et al. 2019).
! ČSO jako partnerská organizace BirdLife Int. používá kromě taxonomie IOC také HBW/BirdLife. Oba systémy se mírně liší - přehled odchylek pro avifaunu ČR je uveden na konci tohoto seznamu. ( ZDE )

Ve sloupcích H až L jsou základní údaje o ochraně ptačích druhů v ČR.

Sl. H a I - kategorie podle Červeného seznamu ptáků České republiky (2003 a 2017):
LC
(Least Concern / málo dotčený), NT (Near Threatened / téměř ohrožený), VU (Vulnerable / zranitelný), EN (Endangered / ohrožený), CR (Critically Endangered / kriticky ohrožený), RE (Regionally Extinct / regionálně vyhynulý), NA (Not Applicable / nevhodný pro hodnocení)

Sl. J - kategorie zvláště chráněného druhu podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: KO (kriticky ohrožený / Critically Endangered), SO (silně ohrožený / Severely Endangered), O (ohrožený / Endangered)
Sl. K - kategorie dle Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA, 1999) - EU L 345/51 : uvedeny pouze druhy s ochranou na území střední Evropy. Podrobné definice zde nelze uvést pro jejich rozsah - viz Příloha 1 a 3, tabulka 1 této Dohody. Dostupné na stránkách MŽP ČR: https://www.mzp.cz/cz/stehovavi_vodni_ptaci.

Sl. L - kategorie dle Směrnice o ptácích č. 79/409/EHK - Příloha 1 : č4.2 = článek 4.2 (důvod vyhlášení ptačí oblasti: s - shromaždiště, zs - zimní shromaždiště, ps - podzimní shromaždiště, h - hnízdiště); P1 = ostatní evropské druhy a poddruhy uvedené v Příloze č.1

K použitému českému názvosloví: Revidované druhové názvy jsou barevně vyznačeny ve sloupci B. Dosud používané a duplicitní názvy jsou ve sloupci C.

Pozn.: TiF - Taxonomy in Flux Checklist 3.10 (Boyd III 2023) / JGL - Jim Gaudin - List of birds of the world (December 26 2021, updated July 25 2022) / EBBA2 - European Breeding Bird Atlas 2 (Keller V., Herrando S., Voříšek P. et al. 2020)
           ► - uvedený taxon je v alternativních taxonomiích uváděn odlišně jako poddruh, resp. druh.

    Avifauna ČR   přehled druhů podle Seznamu FK ČSO   TAB 1
Kat. FK ČSO České jméno
(NK ČSO)

České jméno
(předchozí dle
SČNPS a FK ČSO)
 
Vědecké jméno
(IOC)
Autor
(IOC)
Anglické jméno
(IOC)
Alternativní taxonomie
(HBW/BL, eB/C, H&M, TiF, JGL, EBBA2)
Ochrana ptáků
    PTAČÍ OBLASTI    
 
A PTAČÍ PARKY ČR 
A B C D E F G H
2003
I
2017
J K L
  VRUBOZOBÍ   ANSERIFORMES Wagler, 1831 Waterfowl            
  kachnovití   Anatidae Leach, 1820 Ducks, Geese, Swans            
A berneška tmavá   Branta bernicla (Linnaeus, 1758) Brant Goose            
A berneška rudokrká   Branta ruficollis (Pallas, 1769) Red-breasted Goose           P1
C berneška velká   Branta canadensis (Linnaeus, 1758) Canada Goose            
A berneška bělolící   Branta leucopsis (Bechstein, 1803) Barnacle Goose           P1
B0 husa sněžní   Anser caerulescens (Linnaeus, 1758) Snow Goose            
A husa velká   Anser anser (Linnaeus, 1758) Greylag Goose   EN VU - B-1 č4.2-s
A husa polní   Anser fabalis (Latham, 1787) Taiga Bean Goose            
A husa krátkozobá   Anser brachyrhynchus Baillon, 1834 Pink-footed Goose            
A husa tundrová   Anser serrirostris Gould, 1852 Tundra Bean Goose ► Anser fabalis serrirostris (HBW/BL, H&M)          
A husa běločelá   Anser albifrons (Scopoli, 1769) Greater White-fronted Goose         A-3c*  
A husa malá   Anser erythropus (Linnaeus, 1758) Lesser White-fronted Goose           P1
A labuť velká   Cygnus olor (Gmelin, JF, 1789) Mute Swan   VU VU - C-1  
A labuť malá   Cygnus columbianus (Ord, 1815) Tundra Swan            
A labuť zpěvná   Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) Whooper Swan   LC LC     P1
C husice nilská husice egyptská Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766) Egyptian Goose   LC LC      
A husice liščí   Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Common Shelduck   VU CR -    
C husice rezavá   Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) Ruddy Shelduck           P1
C kachnička mandarínská   Aix galericulata (Linnaeus, 1758) Mandarin Duck   LC LC      
A čírka modrá   Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Garganey Querquedula querquedula (JGL) CR CR SO B-2c  
A0 čírka modrokřídlá   Spatula discors (Linnaeus, 1766) Blue-winged Teal            
A lžičák pestrý   Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) Northern Shoveler   CR CR SO B-1 č4.2-s
A kopřivka obecná   Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Gadwall Chaulelasmus strepera (JGL) VU VU O   č4.2-s
A hvízdák eurasijský   Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Eurasian Wigeon   VU NA -    
A hvízdák americký hvízdák šedohlavý Mareca americana (Gmelin, JF, 1789) American Wigeon            
A kachna divoká kachna březňačka Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Mallard   LC LC -    
A ostralka štíhlá   Anas acuta Linnaeus, 1758 Northern Pintail   RE RE KO    
A čírka obecná   Anas crecca Linnaeus, 1758 Eurasian Teal   CR CR O    
A čírka karolínská   Anas carolinensis Gmelin, JF, 1789 Green-winged Teal ► Anas crecca carolinensis (eB/C, H&M)          
B čírka úzkozobá   Marmaronetta angustirostris (Ménétriès, 1832) Marbled Duck           P1
A zrzohlávka rudozobá   Netta rufina (Pallas, 1773) Red-crested Pochard   EN EN SO B-1 č4.2-s
A polák velký   Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Common Pochard   LC LC - C-1  
A polák malý   Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) Ferruginous Duck   (RE) CR KO   P1
A polák proužkozobý polák proužkovaný Aythya collaris (Donovan, 1809) Ring-necked Duck            
A polák chocholačka   Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Tufted Duck   LC LC - C-1  
A polák kaholka   Aythya marila (Linnaeus, 1761) Greater Scaup            
A0 kajka královská   Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758) King Eider            
A kajka mořská   Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) Common Eider            
A turpan hnědý   Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) Velvet Scoter            
A turpan černý   Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) Common Scoter            
A hoholka lední   Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) Long-tailed Duck            
A hohol severní   Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Common Goldeneye   EN EN SO C-1  
A morčák malý morčák bílý Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Smew         A-3a P1
A morčák velký   Mergus merganser Linnaeus, 1758 Common Merganser   CR CR KO C-1  
A morčák prostřední   Mergus serrator Linnaeus, 1758 Red-breasted Merganser         C-1  
C kachnice kaštanová   Oxyura jamaicensis (Gmelin, JF, 1789) Ruddy Duck            
A0 kachnice bělohlavá   Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) White-headed Duck           P1
  HRABAVÍ   GALLIFORMES Temminck, 1820 Landfowl            
  bažantovití   Phasianidae Horsfield, 1821 Pheasants and Allies            
A jeřábek lesní   Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Hazel Grouse Bonasa bonasia [EBBA2] VU VU SO   P1-h
A tetřev hlušec   Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 Western Capercaillie   CR CR KO   P1-h
A tetřívek obecný   Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Black Grouse   EN EN SO   P1-h
A koroptev polní   Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Grey Partridge   NT NT O    
C bažant královský   Syrmaticus reevesii (Gray, JE, 1829) Reeves's Pheasant       -    
C bažant obecný   Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Common Pheasant   LC LC -    
A křepelka polní   Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Common Quail   NT NT SO    
  LELKOVÉ   CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881 Nightjars            
  lelkovití   Caprimulgidae Vigors, 1825 Nightjars            
A lelek lesní   Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 European Nightjar   EN EN SO   P1-h
  SVIŠŤOUNI   APODIFORMES Peters, 1940 (1867) Swifts, Hummingbirds            
  rorýsovití   Apodidae Olphe-Galliard, 1887 Swifts            
A rorýs velký   Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) Alpine Swift            
A rorýs obecný   Apus apus (Linnaeus, 1758) Common Swift   LC LC O    
  DROPI   OTIDIFORMES Wagler 1830 Bustards            
  dropovití   Otididae Rafinesque, 1815 Bustards            
A drop velký   Otis tarda Linnaeus, 1758 Great Bustard   RE RE KO   P1
A drop obojkový drop hřívnatý Chlamydotis macqueenii (Gray, JE, 1832) Macqueen's Bustard            
A drop malý   Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Little Bustard           P1
  KUKAČKY   CUCULIFORMES Wagler 1830 Cuckoos            
  kukačkovití   Cuculidae Leach, 1820 Cuckoos            
A kukačka obecná   Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Common Cuckoo   LC LC -    
  STEPOKUROVÉ   PTEROCLIFORMES Huxley, 1868 Sandgrouse            
  stepokurovití   Pteroclidae Bonaparte, 1831 Sandgrouse            
B stepokur kirgizský   Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) Pallas's Sandgrouse            
  MĚKKOZOBÍ   COLUMBIFORMES Latham, 1790 Pigeons, Doves            
  holubovití   Columbidae Leach, 1820 Pigeons, Doves            
C holub skalní, domácí holub věžák Columba livia Gmelin, JF, 1789 Rock Dove   LC LC -    
A holub doupňák   Columba oenas Linnaeus, 1758 Stock Dove   VU VU SO    
A holub hřivnáč   Columba palumbus Linnaeus, 1758 Common Wood Pigeon   LC LC -    
A hrdlička divoká   Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) European Turtle Dove   LC LC -    
A hrdlička zahradní   Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Eurasian Collared Dove   LC LC -    
  KRÁTKOKŘÍDLÍ   GRUIFORMES Bonaparte, 1854 Cranes, Rails            
  chřástalovití   Rallidae Rafinesque, 1815 Rails, Crakes, Coots            
A chřástal vodní   Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Water Rail   VU VU SO C-1  
A chřástal polní   Crex crex (Linnaeus, 1758) Corn Crake   VU VU SO A-1b,
B-2c
P1-h
A chřástal kropenatý   Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Spotted Crake   EN EN SO B-2c P1-h
A slípka zelenonohá   Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Common Moorhen   NT NT - C-1  
A lyska černá   Fulica atra Linnaeus, 1758 Eurasian Coot   LC LC -    
A chřástal nejmenší   Zapornia pusilla (Pallas, 1776) Baillon's Crake       - A-2 P1
A chřástal malý   Zapornia parva (Scopoli, 1769) Little Crake   CR CR KO B-2c P1
  jeřábovití   Gruidae Vigors, 1825 Cranes            
A jeřáb popelavý   Grus grus (Linnaeus, 1758) Common Crane   CR CR KO B-1 P1-h
  POTÁPKY   PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888 Grebes            
  potápkovití   Podicipedidae Bonaparte, 1831 Grebes            
A potápka malá   Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Little Grebe   VU VU O C-1  
A potápka rudokrká   Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) Red-necked Grebe Pedetaithya grisegena (JGL) CR NA SO    
A potápka roháč   Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Great Crested Grebe   VU VU O    
A potápka žlutorohá   Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) Horned Grebe Dytes auritus (JGL)         P1
A potápka černokrká   Podiceps nigricollis Brehm, CL, 1831 Black-necked Grebe Calipareus nigricollis (JGL) EN CR O C-1  
  PLAMEŇÁCI   PHOENICOPTERIFORMES Fürbringer, 1888 Flamingos            
  plameňákovití   Phoenicopteridae Bonaparte, 1831 Flamingos            
B plameňák růžový   Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 Greater Flamingo           P1
  DLOUHOKŘÍDLÍ   CHARADRIIFORMES Huxley 1867 Shorebirds            
  dytíkovití   Burhinidae Mathews, 1912 (1840) Stone-curlews, Thick-knees            
A dytík úhorní   Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Eurasian Stone-curlew   RE RE KO   P1
  ústřičníkovití   Haematopodidae Bonaparte, 1838 Oystercatchers            
A ústřičník velký   Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 Eurasian Oystercatcher         C-1  
  tenkozobcovití   Recurvirostridae Bonaparte, 1831 Stilts, Avocets            
A pisila čáponohá   Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Black-winged Stilt   VU CR - B-1 P1
A tenkozobec opačný   Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Pied Avocet   VU CR KO   P1
  kulíkovití   Charadriidae Leach, 1820 Plovers            
A kulík bledý   Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) Grey Plover            
A kulík zlatý   Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) European Golden Plover           P1
A kulík pacifický

2021

Pluvialis fulva (Gmelin, JF, 1789) Pacific Golden Plover            
A kulík hnědý   Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) Eurasian Dotterel   CR RE KO A-(3c) P1
A kulík písečný   Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 Common Ringed Plover         B-1  
A kulík říční   Charadrius dubius Scopoli, 1786 Little Ringed Plover Thinornis dubius (TiF, JGL) VU VU - C-1  
A čejka chocholatá   Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Northern Lapwing   VU VU - B-2c  
A keptuška stepní   Vanellus gregarius (Pallas, 1771) Sociable Lapwing Hoplopterus gregarius (TiF);
Chettusia gregaria
(JGL)
         
A keptuška běloocasá   Vanellus leucurus (Lichtenstein, MHK, 1823) White-tailed Lapwing Hoplopterus leucurus (TiF);
Chettusia leucura (JGL)
         
A kulík mořský   Anarhynchus alexandrinus (Linnaeus, 1758) Kentish Plover Charadrius alexandrinus (HBW/BL, H&M);
Leucopolius alexandrinus
(TiF);
Ochthodromus alexandrinus (JGL)
        P1
  slukovití   Scolopacidae Rafinesque, 1815 Sandpipers, Snipes            
A koliha malá   Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) Eurasian Whimbrel            
A koliha velká   Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Eurasian Curlew   CR CR KO C-1  
A břehouš rudý   Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) Bar-tailed Godwit           P1
A břehouš černoocasý   Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Black-tailed Godwit   CR CR KO    
A slučka malá   Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) Jack Snipe            
A sluka lesní   Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Eurasian Woodcock   VU VU O C-1  
A bekasina větší   Gallinago media (Latham, 1787) Great Snipe Telmatias medius (TiF)     O   P1
A bekasina otavní   Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Common Snipe   EN EN SO B-2c  
A lyskonoh ploskozobý   Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) Red Phalarope            
A lyskonoh úzkozobý   Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) Red-necked Phalarope         C-1 P1
A vodouš malý   Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) Terek Sandpiper           P1
A pisík obecný   Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Common Sandpiper   EN EN SO C-1  
A vodouš kropenatý   Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Green Sandpiper   EN EN SO    
A vodouš štíhlý   Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) Marsh Sandpiper Totanus stagnatilis (TiF)          
A vodouš bahenní   Tringa glareola Linnaeus, 1758 Wood Sandpiper Totanus glareola (TiF)         P1
A vodouš rudonohý   Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Common Redshank Totanus totanus (TiF) CR CR KO B-2c  
A vodouš žlutonohý

2020

Tringa flavipes (Gmelin, JF, 1789) Lesser Yellowlegs Totanus flavipes (TiF)          
A vodouš tmavý   Tringa erythropus (Pallas, 1764) Spotted Redshank Totanus erythropus (TiF)          
A vodouš šedý   Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Common Greenshank Totanus nebularia (TiF)          
A vodouš velký   Tringa melanoleuca (Gmelin, JF, 1789) Greater Yellowlegs Totanus melanoleuca (TiF)          
A kamenáček pestrý   Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) Ruddy Turnstone            
A jespák rezavý   Calidris canutus (Linnaeus, 1758) Red Knot            
A jespák bojovný   Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) Ruff Philomachus pugnax (TiF)         P1
A jespáček ploskozobý   Calidris falcinellus (Pontoppidan, 1763) Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus (TiF)          
A jespák křivozobý   Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) Curlew Sandpiper Erolia ferruginea (TiF)          
A jespák šedý   Calidris temminckii (Leisler, 1812) Temminck's Stint Eurynorhynchus temminckii (TiF)          
A0 jespák rudokrký   Calidris ruficollis (Pallas, 1776) Red-necked Stint Eurynorhynchus ruficollis (TiF)          
A jespák plavý   Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) Buff-breasted Sandpiper Tryngites subruficollis (TiF)          
A jespák písečný   Calidris alba (Pallas, 1764) Sanderling Pelidna alba (TiF)       C-1  
A jespák obecný   Calidris alpina (Linnaeus, 1758) Dunlin Pelidna alpina (TiF)          
A jespák mořský   Calidris maritima (Brünnich, 1764) Purple Sandpiper Pelidna maritima (TiF)          
A jespák dlouhokřídlý   Calidris bairdii (Coues, 1861) Baird's Sandpiper Ereunetes bairdii (TiF)          
A jespák malý   Calidris minuta (Leisler, 1812) Little Stint Ereunetes minutus (TiF)          
A0 jespák tundrový   Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) White-rumped Sandpiper Ereunetes fuscicollis (TiF)          
A jespák skvrnitý   Calidris melanotos (Vieillot, 1819) Pectoral Sandpiper Ereunetes melanotos (TiF)          
  ouhorlíkovití   Glareolidae Brehm, 1831 Coursers, Pratincoles            
B běhulík plavý   Cursorius cursor (Latham, 1787) Cream-colored Courser           P1
A0 ouhorlík černokřídlý   Glareola nordmanni Fischer von Waldheim, 1842 Black-winged Pratincole            
A ouhorlík stepní   Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) Collared Pratincole           P1
  rackovití   Laridae Rafinesque, 1815 Gulls, Terns, Skimmers            
A rybák malý   Sternula albifrons (Pallas, 1764) Little Tern   VU NA -   P1
B/A0 rybák černozobý   Gelochelidon nilotica (Gmelin, JF, 1789) Gull-billed Tern           P1
A rybák velkozobý   Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Caspian Tern         A-1c P1
A rybák bahenní   Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Whiskered Tern   VU NA -   P1
A rybák černý   Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Black Tern   CR RE KO B-2c P1
A rybák bělokřídlý   Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) White-winged Tern            
A rybák dlouhoocasý   Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 Arctic Tern         C-1 P1
A rybák obecný   Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Common Tern   EN EN SO   P1-h
A rybák severní   Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) Sandwich Tern           P1
A racek malý   Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) Little Gull         B-1 P1
A racek tříprstý   Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) Black-legged Kittiwake            
A racek Sabinův   Xema sabini (Sabine, 1819) Sabine's Gull            
A racek tenkozobý   Chroicocephalus genei (Brème, 1839) Slender-billed Gull Larus genei (HBW/BL) [EBBA2];
Gelastes genei (TiF)
        P1
A0 racek Bonapartův   Chroicocephalus philadelphia (Ord, 1815) Bonaparte's Gull Larus philadelphia (HBW/BL)          
A racek chechtavý   Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) Black-headed Gull Larus ridibundus (HBW/BL) [EBBA2] VU VU -    
A racek velký   Ichthyaetus ichthyaetus (Pallas, 1773) Pallas's Gull Larus ichthyaetus (HBW/BL) [EBBA2]          
A racek zelenonohý racek Audouinův Ichthyaetus audouinii (Payraudeau, 1826) Audouin's Gull Larus audouinii (HBW/BL) [EBBA2]         P1
A racek černohlavý   Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) Mediterranean Gull Larus melanocephalus (HBW/BL) [EBBA2] EN EN SO   P1
A racek bouřní   Larus canus Linnaeus, 1758 Common Gull   VU RE - B-2c  
A0 racek kroužkozobý racek delawarský Larus delawarensis Ord, 1815 Ring-billed Gull            
A racek bělohlavý   Larus cachinnans Pallas, 1811 Caspian Gull   VU NA -    
A racek stříbřitý   Larus argentatus Pontoppidan, 1763 European Herring Gull            
A racek středomořský   Larus michahellis Naumann, JF, 1840 Yellow-legged Gull   X NA      
A racek mořský   Larus marinus Linnaeus, 1758 Great Black-backed Gull            
A racek šedý   Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 Glaucous Gull            
A racek žlutonohý   Larus fuscus Linnaeus, 1758 Lesser Black-backed Gull            
A racek polární   Larus glaucoides Meyer, B, 1822 Iceland Gull            
  chaluhovití   Stercorariidae G.R. Gray, 1870 (1831) Skuas            
A chaluha malá   Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 Long-tailed Jaeger            
A chaluha příživná   Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) Parasitic Jaeger            
A chaluha pomořská chaluha pomořanská Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) Pomarine Jaeger            
A chaluha velká   Stercorarius skua (Brünnich, 1764) Great Skua Catharacta skua (HBW/BL) [EBBA2]          
  alkovití   Alcidae Leach, 1820 Auks            
A0 alkoun obecný   Cepphus grylle (Linnaeus, 1758) Black Guillemot            
B alka malá   Alca torda Linnaeus, 1758 Razorbill            
A0 alkoun úzkozobý   Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Common Murre            
  POTÁPLICE   GAVIIFORMES Coues 1903 Loons            
  potáplicovití   Gaviidae J. A. Allen, 1897 (1840) Loons            
A potáplice malá   Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) Red-throated Loon Eudytes stellatus (JGL)         P1
A potáplice severní   Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Black-throated Loon       - B-2c P1
A potáplice lední   Gavia immer (Brünnich, 1764) Common Loon         A-1c P1
A potáplice žlutozobá   Gavia adamsii (Gray, GR, 1859) Yellow-billed Loon            
  TRUBKONOSÍ   PROCELLARIIFORMES Fürbringer, 1888 Seabirds            
  buřníčkovití   Oceanitidae Mathews, 1912-13 (1865) Northern Storm Petrels            
? buřníček žlutonohý

2023 (?)
buřňáček Wilsonův

Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820) Wilson's Storm Petrel            
  buřňáčkovití   Hydrobatidae Mathews, 1912-13 (1865) Northern Storm Petrels            
A buřňáček malý   Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) European Storm Petrel           P1
  buřňákovití   Procellariidae Leach, 1820 Petrels, Shearwaters, Diving Petrels          
A buřňák lední   Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) Northern Fulmar            
B buřňák šedý / atlantský buřňák žlutozobý /
severoatlantský
Calonectris diomedea / borealis (Scopoli, 1769) / (Cory, 1881) Scopoli's / Cory's Shearwater           P1
  ČÁPI   CICONIIFORMES Bonaparte, 1854 Storks            
  čápovití   Ciconiidae Sundevall, 1836 Storks            
A čáp černý   Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Black Stork   VU VU SO A-2 P1-h
A čáp bílý   Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) White Stork   NT NT O C-1 P1-h
  TEREJOVÉ   SULIFORMES Sharpe 1891 Cormorants            
  terejovití   Sulidae Reichenbach, 1849 (1836) Gannets, Boobies            
A terej bílý   Morus bassanus (Linnaeus, 1758) Northern Gannet            
  kormoránovití   Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849-50 (1836) Cormorants, Shags            
A kormorán malý   Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus (TiF)         P1
A kormorán velký   Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Great Cormorant   VU LC O C-1  
  BRODIVÍ A PELIKÁNI   PELECANIFORMES Sharpe 1891 Ibises, Herons, Pelicans, Hammerkop and Shoebill          
  ibisovití   Threskiornithidae Poche, 1904 Ibises, Spoonbills            
A ibis hnědý   Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) Glossy Ibis           P1
A kolpík bílý   Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 Eurasian Spoonbill   CR CR KO A-2 P1
  volavkovití   Ardeidae Leach, 1820 Herons, Bitterns            
A bukač velký   Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Eurasian Bittern   CR CR KO A-3c P1-h
A bukáček malý   Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Little Bittern   CR CR KO B-2c P1-h
A kvakoš noční   Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Black-crowned Night Heron   EN EN SO B-2c P1-h
A volavka stříbřitá   Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Little Egret   CR CR SO C-1 P1
A volavka vlasatá   Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Squacco Heron           P1
A volavka rusohlavá   Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Western Cattle Egret            
A volavka bílá   Ardea alba Linnaeus, 1758 Great Egret Casmerodius albus (TiF, JGL)     SO A-2 P1-ps
A volavka popelavá   Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Grey Heron   NT NT - C-1  
A volavka červená   Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Purple Heron   CR CR KO   P1
  pelikánovití   Pelecanidae Rafinesque, 1815 Pelicans            
A pelikán bílý   Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 Great White Pelican         A-1a,
3c
P1
  DRAVCI   ACCIPITRIFORMES Vieillot, 1816 Hawks and Eagles            
  orlovcovití   Pandionidae Bonaparte, 1854 Ospreys            
A orlovec říční   Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Osprey       KO   P1
  jestřábovití   Accipitridae Vigors, 1824 Kites, Hawks, Eagles            
A luněc šedý   Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) Black-winged Kite           P1
C orlosup bradatý

2023

Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) Bearded Vulture            
A0 sup mrchožravý   Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) Egyptian Vulture           P1
A včelojed lesní   Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) European Honey Buzzard   EN EN SO   P1-h
A sup bělohlavý   Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Griffon Vulture           P1
B/A0 sup hnědý   Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) Cinereous Vulture           P1
A orlík krátkoprstý   Circaetus gallicus (Gmelin, JF, 1788) Short-toed Snake Eagle           P1
A orel křiklavý   Clanga pomarina (Brehm, CL, 1831) Lesser Spotted Eagle   (RE) CR KO   P1
A orel volavý   Clanga clanga (Pallas, 1811) Greater Spotted Eagle           P1
A orel nejmenší   Hieraaetus pennatus (Gmelin, JF, 1788) Booted Eagle           P1
A orel stepní   Aquila nipalensis Hodgson, 1833 Steppe Eagle Psammoaetus nipalensis (JGL)          
A orel královský   Aquila heliaca Savigny, 1809 Eastern Imperial Eagle Psammoaetus heliacus (JGL) CR CR -   P1
A orel skalní   Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Golden Eagle   X NA KO   P1
A orel jestřábí   Aquila fasciata Vieillot, 1822 Bonelli's Eagle           P1
A krahujec krátkoprstý   Accipiter brevipes (Severtsov, 1850) Levant Sparrowhawk Tachyspiza brevipes (TiF, JGL)         P1
A krahujec obecný   Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Eurasian Sparrowhawk   VU VU SO    
A jestřáb lesní   Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Eurasian Goshawk Astur gentilis (TiF, JGL) VU VU O    
A moták pochop   Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Western Marsh Harrier   VU VU O   P1-h
A moták pilich   Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Hen Harrier   CR CR SO   P1-zs
A moták stepní   Circus macrourus (Gmelin, SG, 1770) Pallid Harrier           P1
A moták lužní   Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Montagu's Harrier   EN EN SO   P1
A luňák červený   Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Red Kite   CR CR KO   P1-h
A luňák hnědý   Milvus migrans (Boddaert, 1783) Black Kite   CR CR KO   P1-h
A orel mořský   Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) White-tailed Eagle   CR EN KO   P1-h,zs
A káně rousná   Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) Rough-legged Buzzard            
A káně bělochvostá   Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) Long-legged Buzzard           P1
A káně lesní   Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Common Buzzard   LC LC -    
  SOVY   STRIGIFORMES Wagler, 1830 Owls            
  sovovití   Tytonidae Mathews, 1912 Barn Owls            
A sova pálená   Tyto alba (Scopoli, 1769) Western Barn Owl   EN CR SO    
  puštíkovití   Strigidae Leach, 1820 Owls            
A sýc rousný   Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Boreal Owl   VU VU SO   P1-h
A sýček obecný   Athene noctua (Scopoli, 1769) Little Owl   EN CR SO    
A sovice krahujová   Surnia ulula (Linnaeus, 1758) Northern Hawk-Owl           P1
A kulíšek nejmenší   Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Eurasian Pygmy Owl   VU VU SO   P1-h
A výreček malý   Otus scops (Linnaeus, 1758) Eurasian Scops Owl   CR NA KO    
A kalous ušatý   Asio otus (Linnaeus, 1758) Long-eared Owl   LC LC -    
A kalous pustovka   Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Short-eared Owl   VU NA SO   P1-zs
B sovice sněžní   Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) Snowy Owl           P1
A výr velký   Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Eurasian Eagle-Owl   EN EN O   P1-h
A puštík obecný   Strix aluco Linnaeus, 1758 Tawny Owl   LC LC -    
A puštík bělavý   Strix uralensis Pallas, 1771 Ural Owl   CR CR KO   P1-h
  ZOBOROŽCI   BUCEROTIFORMES Fürbringer, 1888 Hornbills, Hoopoes            
  dudkovití   Upupidae Leach, 1820 Hoopoes            
A dudek chocholatý   Upupa epops Linnaeus, 1758 Eurasian Hoopoe   EN EN SO    
  SROSTLOPRSTÍ   CORACIIFORMES Forbes, 1884 Rollers, Kingfishers, Bee-eaters          
  mandelíkovití   Coraciidae Rafinesque, 1815 Rollers            
A mandelík hajní   Coracias garrulus Linnaeus, 1758 European Roller   RE RE KO   P1
  ledňáčkovití   Alcedinidae Rafinesque, 1815 Kingfishers            
A ledňáček říční   Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Common Kingfisher   VU VU SO   P1-h
  vlhovití   Meropidae Rafinesque, 1815 Bee-eaters            
A vlha pestrá   Merops apiaster Linnaeus, 1758 European Bee-eater   EN EN SO    
  ŠPLHAVCI   PICIFORMES Linnaeus, 1758 Woodpeckers            
  datlovití   Picidae Leach, 1820 Woodpeckers            
A krutihlav obecný   Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Eurasian Wryneck   VU VU SO    
A datlík tříprstý   Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) Eurasian Three-toed Woodpecker   EN EN SO   P1-h
A strakapoud prostřední   Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) Middle Spotted Woodpecker Leiopicus medius (HBW/BL) [EBBA2]; Dendrocopos medius (H&M) VU VU O   P1-h
A strakapoud malý   Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor (H&M) VU VU -    
A strakapoud jižní   Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) Syrian Woodpecker   EN EN SO   P1-h
A strakapoud velký   Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Great Spotted Woodpecker   LC LC -    
A strakapoud bělohřbetý   Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802) White-backed Woodpecker   EN EN SO   P1-h
A datel černý   Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Black Woodpecker   LC LC -   P1-h
A žluna zelená   Picus viridis Linnaeus, 1758 European Green Woodpecker   LC LC -    
A žluna šedá   Picus canus Gmelin, JF, 1788 Grey-headed Woodpecker   VU VU -   P1-h
  SOKOLI   FALCONIFORMES Sharpe, 1874 Falcons            
  sokolovití   Falconidae Leach, 1820 Caracaras, Falcons            
B poštolka jižní   Falco naumanni Fleischer, JG, 1818 Lesser Kestrel           P1
A poštolka obecná   Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Common Kestrel   LC LC -    
A poštolka rudonohá   Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Red-footed Falcon   RE RE KO   P1
A dřemlík tundrový   Falco columbarius Linnaeus, 1758 Merlin       SO   P1
A ostříž lesní   Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Eurasian Hobby   EN EN SO    
A raroh velký   Falco cherrug Gray, JE, 1834 Saker Falcon   CR CR KO   P1-h
A sokol stěhovavý   Falco peregrinus Tunstall, 1771 Peregrine Falcon   CR EN KO   P1-h
  PĚVCI   PASSERIFORMES Linnaeus, 1766 Songbirds            
  žluvovití   Oriolidae Vigors, 1825 Figbirds, Old World Orioles, Piopios          
A žluva hajní   Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Eurasian Golden Oriole   LC LC SO    
  ťuhýkovití   Laniidae Rafinesque, 1815 Shrikes            
A ťuhýk šedý   Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Great Grey Shrike   VU VU O    
A ťuhýk menší   Lanius minor Gmelin, JF, 1788 Lesser Grey Shrike   RE RE SO   P1
A ťuhýk rudohlavý   Lanius senator Linnaeus, 1758 Woodchat Shrike   RE RE SO    
A ťuhýk obecný   Lanius collurio Linnaeus, 1758 Red-backed Shrike   NT NT O   P1-h
  krkavcovití   Corvidae Leach, 1820 Crows, Jays            
A sojka obecná   Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Eurasian Jay   LC LC -    
A straka obecná   Pica pica (Linnaeus, 1758) Eurasian Magpie   LC LC -    
A ořešník kropenatý   Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Spotted Nutcracker   VU VU O    
A kavče žlutozobé   Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) Alpine Chough            
A kavka obecná   Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) Western Jackdaw Corvus monedula (HBW/BL, eB/C, H&M) [EBBA2] NT NT SO    
A havran polní   Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 Rook   VU VU -    
A vrána černá   Corvus corone Linnaeus, 1758 Carrion Crow   NT NT -    
A vrána šedá   Corvus cornix Linnaeus, 1758 Hooded Crow ► Corvus corone cornix (HBW/BL, H&M) [EBBA2] LC LC -    
A krkavec velký   Corvus corax Linnaeus, 1758 Northern Raven   VU LC O    
  brkoslavovití   Bombycillidae Swainson, 1831 Waxwings            
A brkoslav severní   Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) Bohemian Waxwing       O    
  sýkorovití   Paridae Vigors, 1825 Tits, Chickadees            
A sýkora uhelníček   Periparus ater (Linnaeus, 1758) Coal Tit   LC LC -    
A sýkora parukářka   Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) Crested Tit   LC LC -    
A sýkora babka   Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Marsh Tit   LC LC -    
A sýkora lužní   Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) Willow Tit   LC LC -    
A sýkora modřinka   Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Eurasian Blue Tit   LC LC -    
A sýkora azurová   Cyanistes cyanus (Pallas, 1770) Azure Tit            
A sýkora koňadra   Parus major Linnaeus, 1758 Great Tit   LC LC -    
  moudivláčkovití   Remizidae Olphe-Galliard, 1891 Penduline Tits            
A moudivláček lužní moudiváček lužní Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Eurasian Penduline Tit   NT VU O    
  sýkořicovití   Panuridae Des Murs, 1860 Bearded Reedling            
A sýkořice vousatá   Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) Bearded Reedling   EN EN SO    
  skřivanovití   Alaudidae Vigors, 1825 Larks            
A skřivan lesní   Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Woodlark   EN EN SO   P1-h
A skřivan polní   Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Eurasian Skylark   LC LC -    
A chocholouš obecný   Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Crested Lark   EN CR O    
A skřivan ouškatý   Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) Horned Lark            
A skřivánek krátkoprstý

2021

Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) Greater Short-toed Lark            
B kalandra zpěvná   Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) Calandra Lark           P1
  vlaštovkovití   Hirundinidae Rafinesque, 1815 Swallows, Martins            
A břehule říční   Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Sand Martin   NT NT O    
A břehule skalní vlaštovka pohorská Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Eurasian Crag Martin            
A vlaštovka obecná   Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Barn Swallow   LC NT O    
A jiřička obecná   Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Western House Martin   NT NT -    
A vlaštovka skalní   Cecropis daurica (Laxmann, 1769) Red-rumped Swallow            
  cetiovití   Cettiidae Coues, 1903 Cettia Bush Warblers and Allies            
A cetie jižní   Cettia cetti (Temminck, 1820) Cetti's Warbler            
  mlynaříkovití   Aegithalidae Reichenbach, 1849-1850 Bushtits            
A mlynařík dlouhoocasý   Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Long-tailed Tit   LC LC -    
  budníčkovití   Phylloscopidae Jerdon, 1863 (1854) Leaf Warblers            
A budníček lesní   Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Wood Warbler Rhadina sibilatrix (H&M, TiF) LC LC -    
A budníček západní budníček horský Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Western Bonelli's Warbler Rhadina bonelli (H&M, TiF)          
A budníček pruhohlavý   Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) Yellow-browed Warbler Abrornis inornatus (H&M, TiF)          
A budníček zlatohlavý   Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811) Pallas's Leaf Warbler Abrornis proregulus (H&M, TiF)          
A budníček tlustozobý   Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863) Radde's Warbler            
A budníček temný   Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842) Dusky Warbler            
A budníček větší   Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Willow Warbler   LC LC -    
A budníček menší   Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Common Chiffchaff   LC LC -    
A budníček zelený   Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) Greenish Warbler Seicercus trochiloides (H&M, JGL);
Acanthopneuste trochiloides (TiF)
VU VU -    
  rákosníkovití   Acrocephalidae Salvin, 1882 (1838) Reed Warblers and Allies            
A rákosník velký   Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Great Reed Warbler   VU VU SO    
A rákosník tamaryškový   Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) Moustached Warbler Titiza melanopogon (TiF, JGL)         P1
A rákosník ostřicový   Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) Aquatic Warbler Titiza paludicola (TiF, JGL)     -   P1
A rákosník proužkovaný   Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) Sedge Warbler Titiza schoenobaenus (TiF, JGL) LC LC -    
A rákosník plavý   Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) Paddyfield Warbler Notiocichla agricola (TiF, JGL)          
A rákosník pokřovní   Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 Blyth's Reed Warbler Notiocichla dumetorum (TiF, JGL)          
A rákosník obecný   Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Common Reed Warbler Notiocichla scirpacea (TiF, JGL) LC LC -    
A rákosník zpěvný   Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Marsh Warbler Notiocichla palustris (TiF, JGL) LC LC -    
A sedmihlásek malý   Iduna caligata (Lichtenstein, MHK, 1823) Booted Warbler            
A sedmihlásek šedý   Iduna pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833) Eastern Olivaceous Warbler            
B sedmihlásek švitořivý   Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Melodious Warbler            
A sedmihlásek hajní   Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Icterine Warbler   LC LC -    
  cvrčilkovití   Locustellidae Bonaparte, 1854 Grassbirds and Allies            
A cvrčilka říční   Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) River Warbler   LC LC -    
A cvrčilka slavíková   Locustella luscinioides (Savi, 1824) Savi's Warbler   EN EN O    
A cvrčilka zelená   Locustella naevia (Boddaert, 1783) Common Grasshopper Warbler   LC LC -    
  pěnicovití   Sylviidae Leach, 1820 Sylviid Babblers            
A pěnice černohlavá   Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Eurasian Blackcap   LC LC -    
A pěnice slavíková   Sylvia borin (Boddaert, 1783) Garden Warbler   LC LC -    
A pěnice vlašská   Curruca nisoria (Bechstein, 1792) Barred Warbler Sylvia nisoria [EBBA2] VU VU SO   P1-h
A pěnice pokřovní   Curruca curruca (Linnaeus, 1758) Lesser Whitethroat Sylvia curruca [EBBA2] LC LC -    
A pěnice malá   Curruca nana Hemprich & Ehrenberg, 1833 Asian Desert Warbler Sylvia nana [EBBA2]; Atraphornis nana (TiF)          
A0 pěnice bělohrdlá   Curruca melanocephala (Gmelin, JF, 1789) Sardinian Warbler Sylvia melanocephala [EBBA2];
Melizophilus melanocephalus (TiF)
         
A pěnice vousatá   Curruca cantillans (Pallas, 1764) Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans [EBBA2];
Melizophilus cantillans (TiF)
         
A pěnice hnědokřídlá   Curruca communis (Latham, 1787) Common Whitethroat Sylvia communis [EBBA2];
Melizophilus communis (TiF)
LC LC -    
A pěnice kaštanová   Curruca undata (Boddaert, 1783) Dartford Warbler Sylvia undata [EBBA2];
Melizophilus undatus (TiF)
        P1
  králíčkovití   Regulidae Vigors, 1825 Goldcrests, Kinglets            
A králíček ohnivý   Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Common Firecrest   LC LC -    
A králíček obecný   Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Goldcrest   LC LC -    
  střízlíkovití   Troglodytidae Swainson, 1832 Wrens            
A střízlík obecný   Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Eurasian Wren Nannus troglodytes (TiF, JGL) LC LC -    
  brhlíkovití   Sittidae Lesson, 1828 Nuthatches            
A brhlík lesní   Sitta europaea Linnaeus, 1758 Eurasian Nuthatch   LC LC -    
  zedníčkovití   Tichodromidae Swainson, 1827 Wallcreeper            
A zedníček skalní   Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) Wallcreeper       KO    
  šoupálkovití   Certhiidae Leach, 1820 Treecreepers            
A šoupálek dlouhoprstý   Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Eurasian Treecreeper   LC LC -    
A šoupálek krátkoprstý   Certhia brachydactyla Brehm, CL, 1820 Short-toed Treecreeper   LC LC -    
  špačkovití   Sturnidae Rafinesque, 1815 Starlings, Rhabdornises            
A špaček růžový   Pastor roseus (Linnaeus, 1758) Rosy Starling            
A špaček obecný   Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Common Starling   LC LC -    
  drozdovití   Turdidae Rafinesque, 1815 Thrushes            
A drozd zpěvný   Turdus philomelos Brehm, CL, 1831 Song Thrush   LC LC -    
A drozd brávník   Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Mistle Thrush   LC LC -    
A drozd cvrčala   Turdus iliacus Linnaeus, 1758 Redwing   VU NA SO    
A kos černý   Turdus merula Linnaeus, 1758 Common Blackbird   LC LC -    
A drozd kvíčala   Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Fieldfare   LC LC -    
A kos horský   Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Ring Ouzel   EN EN SO    
B drozd černohrdlý   Turdus atrogularis Jarocki, 1819 Black-throated Thrush Turdus ruficollis atrogularis [EBBA2]          
  lejskovití   Muscicapidae Fleming, 1822 Chats, Old World Flycatchers            
A lejsek šedý   Muscicapa striata (Pallas, 1764) Spotted Flycatcher   LC LC O    
A červenka obecná   Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) European Robin   LC LC -    
A slavík tmavý   Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) Thrush Nightingale   VU NA SO    
A slavík obecný   Luscinia megarhynchos Brehm, CL, 1831 Common Nightingale   LC LC O    
A slavík modráček   Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) Bluethroat Cyanecula svecica (TiF, JGL) [EBBA2] EN, CR EN, CR     P1
A lejsek malý   Ficedula parva (Bechstein, 1792) Red-breasted Flycatcher   VU VU SO   P1-h
A lejsek černohlavý   Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) European Pied Flycatcher   NT NT -    
A lejsek bělokrký   Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Collared Flycatcher   NT NT -